Provozní řád školní zahrady

Menu > Informace > Provozní řád školní zahrady

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY

Provozní doba dětského hřiště                            Č.j. 114/21

Pondělí pátek   6.30 17.00 hodin

Pondělí pátek (prázdninový provoz)  08:00 17:00 hodin

Kontakty na provozovatele a správce hřiště

Provozovatel hřiště: Mateřská škola Pastelka v Praze 12

                                   Platónova3288/28, Praha 4 - Modřany ( dále jen MŠ )

IČO: 63832313

1.      Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozírajících osob a dobrými mravy. Uživatel nesmí ničit nebo znehodnocovat vybavení dětského hřiště. Na hřišti platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek. V areálu  je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy hřiště a okolních hracích ploch (pískoviště, okrasné a travnaté plochy, hrací prvky, mlhoviště, sklady hraček, chodníky aj.). Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a bran je zakázáno.

2.      Na dětské hřiště je zakázán vstup se psy.

3.      Za správu hřiště, čistotu hrací plochy odpovídá MŠ.

4.      Na dětském hřišti je zakázáno používat jízdní kola, kolečkové brusle apod.

5.      Hřiště je určeno pro děti do 7 let a jen v doprovodu dospělé osoby.

6.      Při odchodu je uživatel povinen uvést hřiště do původního stavu. Je povinen uklidit všechny odpadky do odpadkového koše. Rovněž přikryje pískoviště krycí plachtou, zastaví vodu a pítko.

7.      Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny, provozovateli hřiště. 

8.      Jakoukoliv činnost na hřišti provozuje uživatel na vlastní nebezpečí. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatele nezodpovídá.

9.      Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad hřiště musí být ihned nahlášeny provozovateli hřiště, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.

10.  V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatelovo chování předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

Telefon MŠ:                                   244 403 093                          Mob. telefon:            725731161

Ředitelka mateřské školy:      Jana Stará                 

 E-mail ředitele ZŠ a MŠ         reditelka@pastelkams.cz

Provoz MŠ:                                            6:30 17:00 hod

1.   Úvod výklad pojmů

1.1. Venkovní  hrací plocha předškolních zařízení  je plocha určená pro hry, sport a pohyb    

       dětí. Tato plocha je nedílnou součástí přeškolního zařízení.

1.2. Pískoviště  je ohraničená plocha, určená ke hraní dětí s možností výměny písku, zakrytí 

       vhodným materiálem ( např siťovina).

1.3. Zařízení venkovních hracích ploch  jsou hrací prvky ( např. houpačky, skluzavky,   

       Prolézačky, kolotoč, lezecká stěna ke skluzavce, lezecká řada apod.).

1.4. Provozní řád  určuje podmínky provozu zařízení venkovních hracích ploch, včetně

       podmínek zajištění údržby, úklidu a zabezpečení kontroly všech zařízení z hlediska

       bezpečnosti a dodržování hygienických předpisů.

2.   Obecná ustanovení

2.1. Tento provozní řád je zpracovaný na základě  zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně   

       veřejného zdraví, vyhl MZ ČR č. 135/2004 Sb.  a č. 108/2001 Sb. - hygienické 

       požadavky na prostory a provoz předškolních zařízení a ČSN  EN  1176, ČSN  EN 1177,  

       která stanovuje všeobecné požadavky na dětská hřiště a jejich vybavení z pokynů  

       výrobců zařízení a nářadí

2.2. Vlastníkem školní zahrady, hřišť a pískovišť je zřizovatel Městská část Prahy 12,

        funkci zřizovatele vykonává Rada městské části Prahy 12.

2.3. Provozovatelem je Mateřská škola Pastelka v Praze 12

2.4. Venkovní hrací plocha slouží dětem  mateřské školy. Do areálu je zákaz vstupu 

        nepovolaným osobám a zákaz vstupu se zvířaty.

2.5. Prostory školní zahrady nelze využívat jako toalety.

2.6. Celý objekt MŠ včetně venkovních hracích ploch je oplocený a v celém objektu platí             

       zákaz kouření.            

3.   Provoz venkovních hracích ploch

3.1. Údržba areálu:

a)  MŠ zajišťuje - pravidelnou seč a  úklid trávy, výhrab listí, průřez dřevin, sleduje stav.  

b)  MŠ zajišťuje  provedení odborné technické kontroly a oprav sportovního 

     zařízení, nářadí a náčiní, výměnu nebo sanitaci písku 1x ročně.

c)  Vizuální kontrolu venkovních hracích ploch a hracích prvků provádí školnice a učitelky

     vždy před pobytem dětí na zahradě.

d)  Za provoz, kontrolu a údržbu zařízení je stanovena odpovědná osoba : 

    paní školnice Adéla Micková.

    Tato osoba provádí běžnou kontrolu zařízení zaměřenou zejména na  kompletnost  

    vybavení, technický stav a bezpečnost přilehlých prostor (nebezpečné předměty, vstup

    nepovolaných osob, kontrola uzavření venkovních ploch, kontrola údržby

   Závady neprodleně hlásí ředitelce mateřské  školy nebo její zástupkyni.

3.2 Údržba pískovišť:

a)   výměna písku a sanitace písku 1 x ročně

b)   kropení pískovišť - dle potřeby (za teplého počasí denně),  zodpovídá školnice

c)   před ukončením pobytu  uklidí děti a učitelky donesené vybavení

d)   po skončení provozní doby učitelky ( popř. školnice) napnou ochrannou síť přes  

      pískoviště.

3.3 Vybavení zahrady

a)   pískoviště 

b)   dětské hrací prvky: hrazda, průlezky, 2x sestava se skluzem, prolézací sestava,

       prolézací sestava velká, kolotoč, houpačky závěsné, 4x pískoviště, 2 dětské dřevěné domečky,

      2x sklad hraček (je součástí budovy MŠ).

3.4. Bezpečnost

a)   školní zahrada je využívána dětmi za dozoru učitelek v dopoledních i odpoledních  hodinách v závislosti na aktuálním počasí.

b)   za bezpečnost dětí při pohybu a hrách odpovídají učitelky
c)   po předání zákonnému zástupci přebírají tito veškerou zodpovědnost za zdraví i

      bezpečnost svých dětí

b)  provozovatel nezodpovídá v tomto případě za újmy na zdraví dětí nebo ostatních osob při

     setrvání na zahradě

c)  školní zahrada je z důvodu bezpečnosti oplocena, po ukončení provozní doby zodpovídají  

     za jejich uzamčení učitelky, které mají směnu do 17 hodin.

3.6. Předávání a vyzvedávání dítěte na zahradě

a)   za příznivého počasí jsou děti odpoledne na zahradě, zákonní zástupci je vyzvedávají

      přímo tam,

b)   děti jsou rozděleny dle jednotlivých tříd u svých pískovišť, od 16:00 hodin se již scházejí na 

       pískovišti třídy Modrásci,

c)    učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených

       zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zákonným zástupcům předají.

d)    po vyzvednutí dítěte (jak ve třídě, tak na zahradě), rodiče přebírají za své dítě veškerou

       zodpovědnost.

       V žádném případě nenechávejte své dítě po vyzvednutí samotné jak na zahradě, tak  

       v prostorách MŠ, učitelka za ně již nezodpovídá.

e)    Pokud chtějí rodiče se svými dětmi zůstat i po vyzvednutí na školní zahradě, lze to jen 

       za předpokladu, že budou respektovat pravidla MŠ:

Prosíme nemíchejte se mezi děti, které jsou ještě v MŠ!

Důvod: zajištění bezpečnosti a přehledu o dětech, které jsou ještě v MŠ,

             ohleduplnost k učitelce, která je s dětmi na zahradě sama (dozor i organizace je 

             náročnější než v budově)

Odpoledne opusťte školní zahradu nejpozději v 16:50 hod!

4. Závěr

a)  naše krásná zahrada slouží především dětem v MŠ, buďte ohleduplní a šetrní k zařízení

     zahrady při pobytu u nás

b)  pokud se s vašimi dětmi zdržíte na naší zahradě, dodržujte stejná pravidla jako děti,

    

 které jsou ještě ve školce (např. nenechte děti lézt po stříšce domečku, stromech, házet  

     kamínky na skluzavky, )

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

Provozní řád venkovních hracích ploch je závazný pro všechny zaměstnance mateřské školy, rodiče, zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Provozní řád venkovních hracích ploch je veřejným dokumentem, přístupný na úřední nástěnce školy a na viditelném místě na venkovní hrací ploše.

Provozní řád venkovních hracích ploch nabývá účinnosti 1. 9. 2021