Sazby školného

Zápatí > Sazby školného

Informace o stanovení úplaty za předškolního vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovena takto:

Výše školného je 700 Kč za měsíc. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, školné neplatí.

Školné za dítě, které je přijato do MŠ, musí být uhrazeno vždy, i v době jeho nemoci či omluvené dlouhodobé nepřítomnosti. Výše školného není závislá ani na délce docházky do MŠ (polodenní, celodenní atd.).

V případě, že rodiče školné opakovaně, po urgencích neuhradí, lze dítě z docházky do MŠ vyřadit.


Celodenní stravování od 1.9.2023

 • 48 Kč (z toho je dopolední svačina 11 Kč, oběd 27 Kč, odpolední svačina 10 Kč)
 • Celodenní stravování dětí s OŠD tj. pro děti, které v posledním roce docházky do mateřské školy dovrší
  7 let: 52 Kč 
  (z toho dopolední přesnídávka 12 Kč, oběd 30 Kč, odpolední svačina 10 Kč).
 • Podle vyhlášky č. 107 o školním stravování z roku 2008.
 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne probíhajícího kalendářního měsíce.
 • Telefonní číslo na vedoucí školní jídelny: 602 444 817
 • Telefonní číslo pro omluvy dětí: 244 403 093
 • E-mail na ŠJ: jidelna@pastelkams.cz

Od pondělí 6. února se bude uzavírat strava v 8:00 hodin aktuálního dne. Pokud nebude dítě odhlášeno, bude mu počítáno celodenní stravné.

Odhlásit své děti můžete na:

·       -  na titulní straně webu MŠ on-line omluvenka,

·        - na mobilním čísle ŠJ 602 444 817,

·       -  v sešitě v šatně,

·       -  u paní učitelek ve kmenových třídách.

Pokud bude Vaše dítě nemocné, můžete první den odebrat stravu do jídlonosičů do 12h prostřední vchod.

V případě nejasností a dotazů volejte vedoucí ŠJ 602 444 817 nebo ředitelku MŠ 725 731 161.

Pracovní doba vedoucí školní jídelny:

Pondělí       8:00  16:00
Úterý           8:00  16:00
Středa         8:00  16:00
Čtvrtek        8:00  16:00
Pátek          8:00  16:00